NITHAEL1.jpg
Yuuki Mokuya

Nithael

 

Angel of longevity.

長命の天使。